صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۴/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۸۴۱,۰۱۸,۹۹۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۱۵۸,۹۸۱,۰۰۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۹,۴۰۶,۱۶۳,۵۸۶,۲۱۱
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۵,۴۷۷
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۵,۴۷۰
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۵,۵۶۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ ۱۵:۵۸:۰۶
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ ۱۵,۴۵۸ ۱۵,۴۶۶ ۱۵,۵۴۶ ۸۰ ۰ ۶,۱۰۲,۲۹۷,۲۶۲ ۰ ۲,۲۷۱,۲۷۸,۲۶۹ ۳,۸۴۱,۰۱۸,۹۹۳ ۵۹,۴۰۶,۱۶۳,۵۸۶,۲۱۱
  ۲ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ۱۵,۴۴۹ ۱۵,۴۵۷ ۱۵,۵۳۷ ۸۰ ۰ ۶,۱۰۲,۲۹۷,۲۶۲ ۰ ۲,۲۷۱,۲۷۸,۲۶۹ ۳,۸۴۱,۰۱۸,۹۹۳ ۵۹,۳۷۰,۴۳۱,۳۴۸,۸۹۰
  ۳ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ ۱۵,۴۴۰ ۱۵,۴۴۸ ۱۵,۵۲۷ ۷۹ ۳۰,۱۱۱,۱۴۰ ۶,۱۰۲,۲۹۷,۲۶۲ ۰ ۲,۲۷۱,۲۷۸,۲۶۹ ۳,۸۴۱,۰۱۸,۹۹۳ ۵۹,۳۳۵,۱۸۶,۶۳۵,۴۰۸
  ۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ۱۵,۴۴۴ ۱۵,۴۵۳ ۱۵,۵۱۳ ۶۰ ۰ ۶,۰۷۲,۱۸۶,۱۲۲ ۱۹,۸۲۱,۲۲۰ ۲,۲۷۱,۲۷۸,۲۶۹ ۳,۸۱۰,۹۰۷,۸۵۳ ۵۸,۸۸۸,۵۴۵,۶۸۲,۶۳۵
  ۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ ۱۵,۴۱۸ ۱۵,۴۲۶ ۱۵,۴۸۵ ۵۹ ۰ ۶,۰۷۲,۱۸۶,۱۲۲ ۰ ۲,۲۵۱,۴۵۷,۰۴۹ ۳,۸۳۰,۷۲۹,۰۷۳ ۵۹,۰۹۲,۲۱۷,۳۰۰,۶۱۹
  ۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ ۱۵,۴۰۸ ۱۵,۴۱۶ ۱۵,۴۷۵ ۵۹ ۱,۲۳۱,۵۲۷ ۶,۰۷۲,۱۸۶,۱۲۲ ۱۴,۰۰۵,۹۶۶ ۲,۲۵۱,۴۵۷,۰۴۹ ۳,۸۳۰,۷۲۹,۰۷۳ ۵۹,۰۵۶,۰۷۹,۸۴۳,۸۸۱
  ۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ۱۵,۴۰۵ ۱۵,۴۱۲ ۱۵,۴۵۴ ۴۲ ۰ ۶,۰۷۰,۹۵۴,۵۹۵ ۴۵,۷۹۴,۰۸۹ ۲,۲۳۷,۴۵۱,۰۸۳ ۳,۸۴۳,۵۰۳,۵۱۲ ۵۹,۲۳۷,۸۴۹,۹۵۰,۸۳۰
  ۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ۱۵,۳۷۸ ۱۵,۳۸۶ ۱۵,۴۳۵ ۴۹ ۰ ۶,۰۷۰,۹۵۴,۵۹۵ ۰ ۲,۱۹۱,۶۵۶,۹۹۴ ۳,۸۸۹,۲۹۷,۶۰۱ ۵۹,۸۳۹,۷۴۰,۰۰۱,۸۹۰
  ۹ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ۱۵,۳۶۹ ۱۵,۳۷۶ ۱۵,۴۲۵ ۴۹ ۰ ۶,۰۷۰,۹۵۴,۵۹۵ ۰ ۲,۱۹۱,۶۵۶,۹۹۴ ۳,۸۸۹,۲۹۷,۶۰۱ ۵۹,۸۰۳,۲۶۲,۵۸۲,۸۹۷
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ۱۵,۳۶۰ ۱۵,۳۶۷ ۱۵,۴۱۵ ۴۸ ۱۸,۶۵۹,۳۸۵ ۶,۰۷۰,۹۵۴,۵۹۵ ۰ ۲,۱۹۱,۶۵۶,۹۹۴ ۳,۸۸۹,۲۹۷,۶۰۱ ۵۹,۷۶۶,۶۶۴,۵۲۲,۰۴۲
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ۱۵,۳۶۵ ۱۵,۳۷۳ ۱۵,۴۰۴ ۳۱ ۵,۱۴۴,۲۳۴ ۶,۰۵۲,۲۹۵,۲۱۰ ۰ ۲,۱۹۱,۶۵۶,۹۹۴ ۳,۸۷۰,۶۳۸,۲۱۶ ۵۹,۵۰۲,۰۱۰,۷۳۱,۲۲۶
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۱۵,۳۳۹ ۱۵,۳۴۷ ۱۵,۳۹۰ ۴۳ ۰ ۶,۰۴۷,۱۵۰,۹۷۶ ۸۴۷,۵۶۸ ۲,۱۹۱,۶۵۶,۹۹۴ ۳,۸۶۵,۴۹۳,۹۸۲ ۵۹,۳۲۱,۹۴۳,۷۱۳,۸۸۵
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ۱۵,۳۲۶ ۱۵,۳۳۳ ۱۵,۳۷۶ ۴۳ ۱۹۸,۴۹۱,۹۵۹ ۶,۰۴۷,۱۵۰,۹۷۶ ۰ ۲,۱۹۰,۸۰۹,۴۲۶ ۳,۸۶۶,۳۴۱,۵۵۰ ۵۹,۲۸۴,۵۰۹,۱۲۲,۹۸۵
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ ۱۵,۳۱۳ ۱۵,۳۲۰ ۱۵,۳۶۸ ۴۸ ۰ ۵,۸۴۸,۶۵۹,۰۱۷ ۴۹,۸۲۶,۹۴۴ ۲,۱۹۰,۸۰۹,۴۲۶ ۳,۶۶۷,۸۴۹,۵۹۱ ۵۶,۱۹۳,۱۲۲,۳۹۸,۳۴۱
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ ۱۵,۳۰۰ ۱۵,۳۰۷ ۱۵,۳۴۹ ۴۲ ۰ ۵,۸۴۸,۶۵۹,۰۱۷ ۰ ۲,۱۴۰,۹۸۲,۴۸۲ ۳,۷۱۷,۶۷۶,۵۳۵ ۵۶,۹۰۸,۰۸۲,۷۴۳,۵۸۲
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ ۱۵,۲۹۱ ۱۵,۲۹۸ ۱۵,۳۴۰ ۴۲ ۰ ۵,۸۴۸,۶۵۹,۰۱۷ ۰ ۲,۱۴۰,۹۸۲,۴۸۲ ۳,۷۱۷,۶۷۶,۵۳۵ ۵۶,۸۷۳,۸۲۸,۴۵۵,۳۵۴
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ ۱۵,۲۸۲ ۱۵,۲۸۹ ۱۵,۳۳۰ ۴۱ ۲۷,۹۰۱,۲۰۳ ۵,۸۴۸,۶۵۹,۰۱۷ ۰ ۲,۱۴۰,۹۸۲,۴۸۲ ۳,۷۱۷,۶۷۶,۵۳۵ ۵۶,۸۳۹,۹۹۲,۳۳۲,۸۲۵
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۱۵,۲۸۸ ۱۵,۲۹۴ ۱۵,۳۱۵ ۲۱ ۰ ۵,۸۲۰,۷۵۷,۸۱۴ ۰ ۲,۱۴۰,۹۸۲,۴۸۲ ۳,۶۸۹,۷۷۵,۳۳۲ ۵۶,۴۳۲,۹۷۶,۸۷۴,۱۶۳
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ ۱۵,۲۷۹ ۱۵,۲۸۵ ۱۵,۳۰۶ ۲۱ ۰ ۵,۸۲۰,۷۵۷,۸۱۴ ۰ ۲,۱۴۰,۹۸۲,۴۸۲ ۳,۶۸۹,۷۷۵,۳۳۲ ۵۶,۳۹۹,۲۸۹,۲۴۶,۷۲۲
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ ۱۵,۲۷۰ ۱۵,۲۷۶ ۱۵,۲۹۶ ۲۰ ۱۴,۶۶۱,۵۳۲ ۵,۸۲۰,۷۵۷,۸۱۴ ۰ ۲,۱۴۰,۹۸۲,۴۸۲ ۳,۶۸۹,۷۷۵,۳۳۲ ۵۶,۳۶۴,۷۴۴,۹۶۴,۰۵۲
  مشاهده همه